Kvalita služeb

Vyhodnocování kvality poskytovaných služeb

Kvalita poskytovaných služeb je vyhodnocována na základě spokojenosti uživatelů, a to:

  • formou dotazníku pečovatelské služby pro uživatele (frekvence 1x ročně);
  • rozhovory s uživateli případně jeho rodinou
  • pravidelným hodnocením činností
  • kontrolou (vedoucí PS, MěÚ Velký Šenov, inspekce apod).
  • výroční zprávou
  • pravidelnými  schůzkami a předáváním informací mezi pečovatelkou a vedoucí;
  • evidencí stížností, podnětů a připomínek;

Případné nedostatky v kvalitě poskytovaných služeb je vedoucí PS povinna projednat s místostarostou Města Velký Šenov a navrhnout její odstranění.

Bude-li příčinou nedostatků pochybení nebo nekvalitní práce zaměstnance PS a nebudou-li nedostatky odstraněny do dalšího vyhodnocování, nebo se vyskytnou opakovaně, bude celá věc řešena jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky.

 

Vyhodnocování efektivity poskytovaných služeb

Efektivita poskytovaných služeb je vyhodnocována na základě roční zprávy vedoucí PS, a to 1 x ročně.

Zpráva obsahuje přehled pracovníků s podrobným popisem práce každého pracovníka, počet uživatelů, kterým byla služba za sledované období poskytnuta, příjmy od uživatelů, průměrné příjmy na jednoho uživatele, nejvíce a nejméně využívané služby. Vedoucí je povinna tuto zprávu předložit  místostarostovi Města Velký Šenov.